Reklamace

1. Místem uplatnění reklamace zboží je sídlo Provozovatele.

2. Práva Kupujícího vyplývající z odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti Provozovatele, uplatňuje Kupující u Prodávajícího odesláním daného zboží na adresu: Andrea Regulyová, OOTD, Božanovská 2348, Praha 20, 193 00 a informovaním o této zkušensti emailem na: info@outfitoftheday.cz. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované Zboží.

3. Provozovatel je povinen přijmout reklamaci zboží dodané Kupujícím na adresu Provozovatele. Kupující má právo požadovat doklad o přijetí Zboží k reklamaci zaslaný e-mailem na adresu Kupujícího.

4. Při uplatnění reklamace je vždy nutné prokázat uzavření kupní smlouvy, a to nejlépe předložením dokladu o nákupu – faktury a podrobně popsat vadu výrobku. Zboží nebude přijato k reklamaci, pokud společně s ním Kupující nepřiloží doklad o nákupu- fakturu nebo alespoň nedodá jeho kopii a vyplněný reklamační formulář.

5. Kupující má právo na vyřízení reklamace do 30 kalendářních dní od jejího přijetí Provozovatelem.

6. Pokud Provozovatel zjistí, že reklamace byla neoprávněná, má právo účtovat Kupujícímu veškeré náklady spojené s vyřízením jeho reklamace. Kupující je povinen tyto náklady na výzvu Provozovatele uhradit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od ukončení reklamačního řízení. Nebudou-li takto vzniklé náklady uhrazeny, má autorizovaný servis popř. Provozovatel právo na zadržení neoprávněně reklamovaného zboží k zajištění této pohledávky ve smyslu § 175 občanského zákoníku.

7. V případě, že věc při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má Kupující právo na to, aby Provozovatel bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 

Reklamační formulář ke stažení zde: Reklamační formulář OOTD